User Tools

Site Tools


2985--10937-ferris-la-gi

Tiểu hành tinh 10937 Ferris, tên viết tắt 1998 QW54, được phát hiện vào ngày 27 tháng 8 năm 1998 bởi Đài thiên văn Lowell ở trạm Anderson Mesa gần Flagstaff, Arizona. Nó được đặt theo tên của William D. Ferris.[cần dẫn nguồn]

2985--10937-ferris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)