User Tools

Site Tools


3003--10938-lorenzalevy-la-gi

Lorenzalevy
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10938
Tên thay thế 1998 SW60
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0100812
Viễn điểm quỹ đạo 3.4384266
Độ lệch tâm 0.0664255
Chu kỳ quỹ đạo 2114.6684861
Độ bất thường trung bình 287.81520
Độ nghiêng quỹ đạo 21.68917
Kinh độ của điểm nút lên 8.88296
Acgumen của cận điểm 300.00001
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

10938 Lorenzalevy (1998 SW60) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính. Nó được đặt tên cho Lorenza Levy ở Đài thiên văn Lowell.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
3003--10938-lorenzalevy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)