User Tools

Site Tools


3004--11099-sonodamasaki-la-gi

Sonodamasaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11099
Tên thay thế 1995 HL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8494833
Viễn điểm quỹ đạo 2.9060959
Độ lệch tâm 0.2221838
Chu kỳ quỹ đạo 1339.2404252
Độ bất thường trung bình 141.11883
Độ nghiêng quỹ đạo 9.97574
Kinh độ của điểm nút lên 54.19232
Acgumen của cận điểm 248.70085
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11099 Sonodamasaki (1995 HL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1995 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11099 Sonodamasaki
3004--11099-sonodamasaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)