User Tools

Site Tools


3021--11100-lai-la-gi

Lai
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11100
Tên thay thế 1995 KC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0086509
Viễn điểm quỹ đạo 2.8457613
Độ lệch tâm 0.1724432
Chu kỳ quỹ đạo 1381.2058249
Độ bất thường trung bình 165.46417
Độ nghiêng quỹ đạo 10.19364
Kinh độ của điểm nút lên 193.46124
Acgumen của cận điểm 25.23338
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

11100 Lai (1995 KC) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11100 Lai
3021--11100-lai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)