User Tools

Site Tools


3049--13493-lockwood-la-gi

13493 Lockwood (tên chỉ định: 1985 PT) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Edward L. G. Bowell ở Anderson Mesa ở Coconino County, Arizona, Arizona, ngày 14 tháng 8 năm 1985. Nó được đặt theo tên George W. Lockwood, một nhà thiên văn học ở Đài thiên văn Lowell.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13493 Lockwood
3049--13493-lockwood-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)