User Tools

Site Tools


3055--10948-odenwald-la-gi

Odenwald
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10948
Đặt tên theo Odenwald
Tên thay thế 2207 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2548232
Viễn điểm quỹ đạo 2.4903174
Độ lệch tâm 0.0496285
Chu kỳ quỹ đạo 1334.8334389
Độ bất thường trung bình 231.04289
Độ nghiêng quỹ đạo 6.15433
Kinh độ của điểm nút lên 334.59377
Acgumen của cận điểm 176.52796
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10948 Odenwald (2207 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt tên cho rạng núi Odenwald ở Đức.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
3055--10948-odenwald-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)