User Tools

Site Tools


3061--12128-palermiti-la-gi

Palermiti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12128
Tên thay thế 1999 RP43
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7018087
Viễn điểm quỹ đạo 3.3261961
Độ lệch tâm 0.1035811
Chu kỳ quỹ đạo 1911.2338076
Độ bất thường trung bình 232.06333
Độ nghiêng quỹ đạo 10.35563
Kinh độ của điểm nút lên 178.17634
Acgumen của cận điểm 185.99544
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

12128 Palermiti (1999 RP43) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12128 Palermiti
3061--12128-palermiti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)