User Tools

Site Tools


3074--11284-belenus-la-gi

11284 Belenus (1990 BA) là một thiên thạch loại Amor được phát hiện vào ngày 21 tháng 1 năm 1988 bởi A. Maury tại Caussols.

3074--11284-belenus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)