User Tools

Site Tools


3103--15964-billgray-la-gi

15964 Billgray (1998 DU) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 19 tháng 2 năm 1998 bởi J. M. Roe ở Oaxaca.

3103--15964-billgray-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)