User Tools

Site Tools


3134--14533-roy-la-gi

Bản mẫu:Unsourced

Roy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Antonini
Nơi khám phá Bedoin
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14533
Tên thay thế 1997 QY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0950491
Viễn điểm quỹ đạo 3.0480189
Độ lệch tâm 0.1852921
Chu kỳ quỹ đạo 1506.2145156
Độ bất thường trung bình 207.78500
Độ nghiêng quỹ đạo 9.26652
Kinh độ của điểm nút lên 183.39909
Acgumen của cận điểm 147.31151
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

14533 Roy (1997 QY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1997 bởi P. Antonini ở Bedoin.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14533 Roy
3134--14533-roy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)