User Tools

Site Tools


3175--11298-gide-la-gi

Gide
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11298
Đặt tên theo André Gide
Tên thay thế 1992 RE6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7497884
Viễn điểm quỹ đạo 3.0265956
Độ lệch tâm 0.0479205
Chu kỳ quỹ đạo 1792.8234175
Độ bất thường trung bình 351.84966
Độ nghiêng quỹ đạo 3.22942
Kinh độ của điểm nút lên 75.91926
Acgumen của cận điểm 0.93308
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11298 Gide (1992 RE6) là một tiểu hành tinh vành đai chính named for André Gide (1869–1951), French author và winner thuộc Nobel Prize in literature in 1947.[1]

  1. ^ NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11298 Gide truy cập 12 tháng 3 năm 2011
3175--11298-gide-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)