User Tools

Site Tools


3179--12136-martinryle-la-gi

12136 Martinryle là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1571.1424427 ngày (4.30 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3179--12136-martinryle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)