User Tools

Site Tools


3183--13003-dickbeasley-la-gi

13003 Dickbeasley (tên chỉ định: 1982 FN) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Edward L. G. Bowell ở Anderson Mesa Station ở Coconino County, Arizona, ngày 21 tháng 3 năm 1982. Nó được đặt theo tên Richard "Dick" Beasley, an artist và educator ở Northern Arizona University ở Flagstaff, Arizona.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13003 Dickbeasley
3183--13003-dickbeasley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)