User Tools

Site Tools


3207--14145-sciam-la-gi

Sciam
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Ted Bowell
Nơi khám phá Đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 17 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14145
Đặt tên theo Scientific American
Tên thay thế 1998 SE24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9083090
Viễn điểm quỹ đạo 2.9060120
Độ lệch tâm 0.2072365
Chu kỳ quỹ đạo 1364.1307577
Độ bất thường trung bình 200.70204
Độ nghiêng quỹ đạo 4.22199
Kinh độ của điểm nút lên 153.32614
Acgumen của cận điểm 215.66846
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

14145 Sciam (1998 SE24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1998,[1] bởi Ted Bowell ở Đài thiên văn Lowell. Nó được đặt theo tên Scientific American magazine.[2][3]

  1. ^ [1]. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2009.
  2. ^ [2]. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2009.
  3. ^ "Penny-Wise, Planet-Foolish", "Scientific American", November 2003. Truy cập 2009-04-15. Archived 2009-04-30.
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14145 Sciam
3207--14145-sciam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)