User Tools

Site Tools


3209--14940-freiligrath-la-gi

Freiligrath
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 4 tháng 3 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14940
Đặt tên theo Ferdinand Freiligrath
Tên thay thế 1995 EL8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4804650
Viễn điểm quỹ đạo 2.6841550
Độ lệch tâm 0.0394395
Chu kỳ quỹ đạo 1515.6920865
Độ bất thường trung bình 99.20799
Độ nghiêng quỹ đạo 5.11998
Kinh độ của điểm nút lên 130.73938
Acgumen của cận điểm 358.72024
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

14940 Freiligrath (1995 EL8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1995 bởi F. Borngen ở Tautenburg, đặt tên theo Ferdinand Freiligrath.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14940 Freiligrath
3209--14940-freiligrath-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)