User Tools

Site Tools


3237--14147-wenlingshuguang-la-gi

Wenlingshuguang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14147
Tên thay thế 1998 SG43
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2573283
Viễn điểm quỹ đạo 2.3940127
Độ lệch tâm 0.0293860
Chu kỳ quỹ đạo 1295.4501488
Độ bất thường trung bình 254.56540
Độ nghiêng quỹ đạo 3.60829
Kinh độ của điểm nút lên 83.96900
Acgumen của cận điểm 289.24517
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

14147 Wenlingshuguang (1998 SG43) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1998 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14147 Wenlingshuguang
3237--14147-wenlingshuguang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)