User Tools

Site Tools


3272--14558-wangganchang-la-gi

Wangganchang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 19 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14558
Tên thay thế 1997 WG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6654888
Viễn điểm quỹ đạo 3.3191758
Độ lệch tâm 0.1092270
Chu kỳ quỹ đạo 1890.6587906
Độ bất thường trung bình 2.68383
Độ nghiêng quỹ đạo 9.89811
Kinh độ của điểm nút lên 241.88424
Acgumen của cận điểm 126.13152
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

14558 Wangganchang (1997 WG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 11 năm 1997 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14558 Wangganchang
3272--14558-wangganchang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)