User Tools

Site Tools


3275--isabel-lucas-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3275--isabel-lucas-la-gi [2018/11/07 17:09]
127.0.0.1 external edit
3275--isabel-lucas-la-gi [2018/12/20 10:22] (current)
thaoit
Line 42: Line 42:
 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​852975-0!canonical and timestamp 20181028191210 and revision id 30094228 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​852975-0!canonical and timestamp 20181028191210 and revision id 30094228
  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<header class="​header-single">​ 
 +<h1 class="​entry-title">&​lsquo;​Việt Nam cần cho ph&​eacute;​p cạnh tranh về c&​ocirc;​ng nghệ xử l&​yacute;​ r&​aacute;​c&​rsquo;</​h1>​ 
 +</​header>​ 
 +<div class="​entry-content">​ 
 +<div class="​single-thumb">​Nhiều khu xử l&​yacute;​ r&​aacute;​c thải ở c&​aacute;​c tỉnh, th&​agrave;​nh đang trở th&​agrave;​nh điểm n&​oacute;​ng x&​atilde;​ hội do t&​igrave;​nh trạng &ocirc; nhiễm m&​ocirc;​i trường nghi&​ecirc;​m trọng khiến người d&​acirc;​n địa phương khiếu kiện, thậm ch&​iacute;​ tập trung đ&​ocirc;​ng người chặn xe chở r&​aacute;​c v&​agrave;​o b&​atilde;​i.&​nbsp;</​div>​ 
 +<div class="​single-content">​ 
 +<div id="">​ 
 +<p class="​Normal"><​em>​VnExpress&​nbsp;</​em>​c&​oacute;​ cuộc trao đổi với&​nbsp;&​ocirc;​ng Đặng Huy Đ&​ocirc;​ng,​ nguy&​ecirc;​n Thứ trưởng Kế hoạch v&​agrave;​ Đầu tư xung quanh vấn đề tr&​ecirc;​n.</​p>​ 
 +<p class="​Normal"><​em>&​ndash;​ Những c&​ocirc;​ng nghệ xử l&​yacute;​ r&​aacute;​c n&​agrave;​o đang được &​aacute;​p dụng ở Việt Nam thưa &​ocirc;​ng?</​em></​p>​ 
 +<p class="​Normal"><​em>&​ndash;&​nbsp;</​em>​C&​oacute;​ <a href="​http://​knstech.net">​3 giải ph&​aacute;​p c&​ocirc;​ng nghệ</​a>​ xử l&​yacute;​ r&​aacute;​c thải đ&​ocirc;​ thị (r&​aacute;​c sinh hoạt), gồm ch&​ocirc;​n lấp hợp vệ sinh l&​agrave;​ c&​ocirc;​ng nghệ phổ biến ở Mỹ, ở Việt Nam được &​aacute;​p dụng nhiều nơi trong đ&​oacute;​ c&​oacute;​ TP HCM; đốt r&​aacute;​c ph&​aacute;​t điện, phổ biến ở ch&​acirc;​u &​Acirc;​u v&​agrave;​ H&​agrave;​ Nội đ&​atilde;​ &​aacute;​p dụng v&​agrave;​o b&​atilde;​i r&​aacute;​c Lam Sơn.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Thứ ba l&​agrave;​ c&​ocirc;​ng nghệ t&​aacute;​i tạo điện sạch v&​agrave;​ c&​aacute;​c bon hữu cơ từ chất thải thải rắn bằng phương ph&​aacute;​p nhiệt ph&​acirc;​n,​ kh&​iacute;​ h&​oacute;​a. Đ&​acirc;​y l&​agrave;​ c&​ocirc;​ng nghệ mới của Việt Nam đ&​atilde;​ được đo kiểm, li&​ecirc;​n bộ Khoa học C&​ocirc;​ng nghệ v&​agrave;​ T&​agrave;​i nguy&​ecirc;​n M&​ocirc;​i trường c&​ocirc;​ng nhận. Tuy nhi&​ecirc;​n c&​ocirc;​ng nghệ n&​agrave;​y hiện mới chỉ c&​oacute;​ một nh&​agrave;​ m&​aacute;​y đang trong giai đoạn ho&​agrave;​n th&​agrave;​nh v&​agrave;​ cần phải kiểm chứng thực tế.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">&​ndash;&​nbsp;​Về phương ph&​aacute;​p ch&​ocirc;​n lấp r&​aacute;​c,​ đa phần r&​aacute;​c được tập kết về c&​aacute;​c khu xử l&​yacute;​ v&​agrave;​ ch&​ocirc;​n lấp xuống đất, d&​ugrave;​ng c&​aacute;​c lớp bảo vệ để ngăn thấm. Tuy nhi&​ecirc;​n,​ t&​ocirc;​i từng đi thực tế v&​agrave;​ nhận được chia sẻ của một chủ đầu tư nh&​agrave;​ m&​aacute;​y ở Nha Trang rằng họ rất lo lắng mỗi khi mưa về v&​igrave;​ nước rỉ r&​aacute;​c sẽ theo nước mưa tr&​agrave;​n ra ngo&​agrave;​i,​ bốc m&​ugrave;​i h&​ocirc;​i thối ảnh hưởng đến d&​acirc;​n cư. Chuyện n&​agrave;​y kh&​ocirc;​ng chỉ ở Nha Trang m&​agrave;​ nh&​igrave;​n chung c&​aacute;​c nh&​agrave;​ m&​aacute;​y ch&​ocirc;​n lấp r&​aacute;​c kh&​aacute;​c đều thế.&​nbsp;<​em>&​ndash;​ Như vậy hai c&​ocirc;​ng nghệ ch&​ocirc;​n lấp v&​agrave;​ đốt r&​aacute;​c ph&​aacute;​t điện hiện phổ biến ở Việt Nam. &​Ocirc;​ng nhận x&​eacute;​t như thế n&​agrave;​o về việc &​aacute;​p dụng c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng nghệ n&​agrave;​y?</​em></​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Ch&​uacute;​ng ta kh&​ocirc;​ng ph&​acirc;​n loại r&​aacute;​c đầu nguồn dẫn đến c&​aacute;​c loại nhựa khi ch&​ocirc;​n xuống th&​igrave;​ mất h&​agrave;​ng trăm năm mới c&​oacute;​ thể ph&​acirc;​n hủy. Phương ph&​aacute;​p n&​agrave;​y tốn diện t&​iacute;​ch song vẫn kh&​ocirc;​ng tr&​aacute;​nh khỏi việc &ocirc; nhiễm nguồn nước, &ocirc; nhiễm đất, kh&​ocirc;​ng kh&​iacute;​.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Ngo&​agrave;​i ra, phương ph&​aacute;​p đốt r&​aacute;​c đang được &​aacute;​p dụng ở nhiều địa phương tr&​ecirc;​n cả nước. Ở ch&​acirc;​u &​Acirc;​u cũng c&​oacute;​ hơn 400 nh&​agrave;​ m&​aacute;​y đốt r&​aacute;​c hoạt động. Đ&​acirc;​y bản chất l&​agrave;​ nh&​agrave;​ m&​aacute;​y điện than, song đốt r&​aacute;​c c&​ograve;​n nguy hại hơn đốt than v&​igrave;​ than l&​agrave;​ nguy&​ecirc;​n tố đồng chất khi đốt sẽ thải ra những loại kh&​iacute;​ thải c&​oacute;​ thể kiểm so&​aacute;​t. C&​ograve;​n ở nước ta, khi đốt r&​aacute;​c trong đ&​oacute;​ c&​oacute;​ cả nhựa v&​agrave;​ nilon th&​igrave;​ sẽ sản sinh ra hai loại kh&​iacute;​ độc hại l&​agrave;​ furan v&​agrave;​ dioxin (chất da cam).</​p>​ 
 +<p class="​Normal"><​em>&​ndash;​ &​Ocirc;​ng đề xuất giải ph&​aacute;​p n&​agrave;​o cho t&​igrave;​nh trạng n&​ecirc;​u tr&​ecirc;​n?</​em></​p>​ 
 +<p class="​Normal">&​ndash;​ Nguy&​ecirc;​n nh&​acirc;​n chủ yếu dẫn đến việc Việt Nam kh&​oacute;​ &​aacute;​p dụng th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng những c&​ocirc;​ng nghệ tr&​ecirc;​n l&​agrave;​ do ch&​uacute;​ng ta kh&​ocirc;​ng ph&​acirc;​n loại r&​aacute;​c ngay từ đầu v&​agrave;​o. Ở c&​aacute;​c nước, họ c&​oacute;​ 3 thậm ch&​iacute;​ l&​agrave;​ 5 th&​ugrave;​ng r&​aacute;​c để người d&​acirc;​n ph&​acirc;​n loại. Do đ&​oacute;,​ nhựa v&​agrave;​ nilon sẽ được lọc ri&​ecirc;​ng để t&​aacute;​i chế v&​agrave;​ họ chỉ ch&​ocirc;​n lấp hoặc đốt c&​aacute;​c loại r&​aacute;​c c&​ograve;​n lại. TP HMC vừa qua ban h&​agrave;​nh quy định về ph&​acirc;​n loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, theo t&​ocirc;​i l&​agrave;​ một chủ trương tốt nhưng cần được thực hiện quyết liệt để đảm bảo t&​iacute;​nh khả thi.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Đ&​oacute;​ ch&​iacute;​nh l&​agrave;​ <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​giải ph&​aacute;​p cơ bản</​a>​ cho c&​ocirc;​ng nghệ ch&​ocirc;​n lấp r&​aacute;​c. C&​ograve;​n về đốt r&​aacute;​c,&​nbsp;​hai loại chất&​nbsp;​furan v&​agrave;​ dioxin&​nbsp;​ph&​aacute;​t t&​aacute;​n ra m&​ocirc;​i trường l&​agrave;​ khi đốt tr&​ecirc;​n 500 độ C, khi đến 1.200 độ C hai loại kh&​iacute;​ n&​agrave;​y sẽ kh&​ocirc;​ng c&​ograve;​n nhưng với điều kiện kh&​iacute;​ ph&​aacute;​t ra ở đầu ống kh&​oacute;​i phải dưới 70 độ C. C&​ograve;​n nếu tr&​ecirc;​n 70 độ C chỉ trong 5 gi&​acirc;​y th&​igrave;​ hai chất n&​agrave;​y sẽ tổ hợp lại v&​agrave;​ tồn tại vĩnh cửu trong kh&​ocirc;​ng kh&​iacute;​.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​C&​ocirc;​ng nghệ để thực hiện qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh tr&​ecirc;​n phải hiện đại v&​agrave;​ đ&​ograve;​i hỏi chi ph&​iacute;​ vận h&​agrave;​nh cao. C&​aacute;​c nh&​agrave;​ m&​aacute;​y đốt r&​aacute;​c ở nước ta l&​yacute;​ giải l&​agrave;​ d&​ugrave;​ng senso để ngăn chặn v&​agrave;​ đo hai loại kh&​iacute;​ độc tr&​ecirc;​n,​ nhưng theo t&​ocirc;​i được biết th&​igrave;​ điều n&​agrave;​y l&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng thể. Ở Việt Nam chỉ c&​oacute;​ hai m&​aacute;​y m&​aacute;​y đo gi&​aacute;​ triệu USD do Tổng cục m&​ocirc;​i trường (Bộ T&​agrave;​i nguy&​ecirc;​n v&​agrave;​ M&​ocirc;​i trường) l&​agrave;​ c&​oacute;​ thể đo được hai loại chất n&​agrave;​y.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh đo cũng phức tạp v&​agrave;​ phải mất khoảng một th&​aacute;​ng để thực hiện, vậy n&​ecirc;​n nhiều nh&​agrave;​ m&​aacute;​y c&​oacute;​ thể lợi dụng để giảm gi&​aacute;​ th&​agrave;​nh xử l&​yacute;​ r&​aacute;​c,​ qua mặt cơ quan quản l&​yacute;​.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Trong hợp đồng xử l&​yacute;​ r&​aacute;​c với ch&​iacute;​nh quyền địa phương, c&​aacute;​c nh&​agrave;​ đầu tư lu&​ocirc;​n đưa v&​agrave;​o nội dung l&​agrave;​ r&​aacute;​c phải được ph&​acirc;​n loại ở đầu v&​agrave;​o,​ khi địa phương kh&​ocirc;​ng thực hiện được th&​igrave;​ phải chấp nhận kh&​iacute;​ độc thải ra m&​ocirc;​i trường. Nếu ch&​uacute;​ng ta đ&​oacute;​ng cửa nh&​agrave;​ m&​aacute;​y r&​aacute;​c sẽ vi phạm hợp đồng v&​agrave;​ đền b&​ugrave;​ rất lớn. T&​ocirc;​i cho rằng đ&​acirc;​y l&​agrave;​ kẽ hở để c&​aacute;​c nh&​agrave;​ m&​aacute;​y lợi dụng.</​p>​ 
 +<p class="​Normal"><​em>&​ndash;​ Hện c&​aacute;​c địa phương đang lựa chọn chủ đầu tư cũng như c&​ocirc;​ng nghệ xử l&​yacute;​ r&​aacute;​c như thế n&​agrave;​o?</​em></​p>​ 
 +<p class="​Normal"><​em>&​ndash;&​nbsp;</​em>​T&​ocirc;​i được biết c&​aacute;​c tỉnh lu&​ocirc;​n c&​oacute;​ từ 15-40 hồ sơ đăng k&​yacute;​ đầu tư với c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng nghệ ở khắp nơi tr&​ecirc;​n thế giới, việc n&​agrave;​y khiến c&​aacute;​c địa phương rất l&​uacute;​ng t&​uacute;​ng v&​igrave;​ kh&​ocirc;​ng biết chọn loại c&​ocirc;​ng nghệ n&​agrave;​o.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​C&​aacute;​c hội đồng thẩm định được lập ra để x&​eacute;​t duyệt hồ sơ tuy nhi&​ecirc;​n lại thiếu t&​iacute;​nh thực tế. C&​ocirc;​ng nghệ c&​oacute;​ thể rất hiện đại nhưng khi &​aacute;​p dụng v&​agrave;​o Việt Nam th&​igrave;​ kh&​ocirc;​ng th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​C&​oacute;​ quy định hiện h&​agrave;​nh mặc định c&​ocirc;​ng nghệ nước ngo&​agrave;​i tốt hơn c&​ocirc;​ng nghệ trong nước v&​agrave;​ phải đắt hơn 20-30%, điều n&​agrave;​y l&​agrave;​ v&​ocirc;​ l&​yacute;​. Ở nhiều nơi r&​aacute;​c xử l&​yacute;​ kh&​ocirc;​ng đ&​uacute;​ng quy chuẩn khiến &ocirc; nhiễm m&​ocirc;​i trường, nhưng c&​oacute;​ nh&​agrave;​ đầu tư muốn thử nghiệm c&​ocirc;​ng nghệ mới lại kh&​ocirc;​ng được v&​igrave;​ địa phương đ&​atilde;​ k&​yacute;​ hợp đồng trọn g&​oacute;​i.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Ở nước ta cũng c&​oacute;​ nhiều đơn vị nghi&​ecirc;​n cứu về xử l&​yacute;​ r&​aacute;​c,​ nếu c&​ocirc;​ng nghệ trong nước m&​agrave;​ tốt hơn th&​igrave;​ tại sao ch&​uacute;​ng ta kh&​ocirc;​ng sử dụng? Tuy nhi&​ecirc;​n,​ thực tế k&​yacute;​ hợp đồng trọn g&​oacute;​i như t&​ocirc;​i n&​oacute;​i ở tr&​ecirc;​n khiến nhiều c&​ocirc;​ng ty khởi nghiệp kh&​oacute;​ khăn khi đến tỉnh n&​agrave;​o cũng b&​aacute;​o hết r&​aacute;​c để xử l&​yacute;​. Đơn vị khởi nghiệp muốn lấy r&​aacute;​c để thử nghiệm cũng kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Ch&​uacute;​ng ta kh&​ocirc;​ng b&​agrave;​n về c&​ocirc;​ng nghệ m&​agrave;​ cần b&​agrave;​n về chất lượng đầu ra thực tế sau qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh xử l&​yacute;​ r&​aacute;​c. Trước nay v&​igrave;​ đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ theo c&​ocirc;​ng nghệ n&​ecirc;​n mới c&​oacute;​ chuyện c&​aacute;​c nh&​agrave;​ đầu tư chạy chứng nhận thẩm định ở bộ nọ, sở kia m&​agrave;​ thực tế lại kh&​ocirc;​ng l&​agrave;​m được như mục ti&​ecirc;​u ban đầu.</​p>​ 
 +<p class="​Normal"><​em>&​ndash;​ Thời gian tới, Việt Nam n&​ecirc;​n tiếp cận c&​ocirc;​ng nghệ xử l&​yacute;​ r&​aacute;​c như thế n&​agrave;​o?</​em></​p>​ 
 +<p class="​Normal">&​ndash;​ Theo t&​ocirc;​i n&​ecirc;​n c&​oacute;​ một bộ quy chuẩn quốc gia về phương ph&​aacute;​p xử l&​yacute;​ r&​aacute;​c do Bộ T&​agrave;​i nguy&​ecirc;​n M&​ocirc;​i trường quản l&​yacute;​. Qua đ&​oacute;,​ cho ph&​eacute;​p c&​aacute;​c nh&​agrave;​ đầu tư với c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng nghệ kh&​aacute;​c nhau được tham gia cạnh tranh, với c&​aacute;​c hồ sơ chưa c&​oacute;​ nh&​agrave;​ m&​aacute;​y th&​igrave;​ phải cho chạy thử tr&​ecirc;​n nền r&​aacute;​c thực tế của Việt Nam. V&​agrave;​ cơ quan đến đo đếm phải l&​agrave;​m theo ti&​ecirc;​u chuẩn của Việt Nam chứ kh&​ocirc;​ng theo ti&​ecirc;​u chuẩn m&​agrave;​ họ giới thiệu. C&​aacute;​c th&​ocirc;​ng số đo bằng m&​aacute;​y sẽ kh&​ocirc;​ng biết n&​oacute;​i dối v&​agrave;​ gi&​uacute;​p ch&​uacute;​ng ta chọn được nh&​agrave;​ đầu tư th&​iacute;​ch hợp.</​p>​ 
 +<p class="​Normal"><​a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​C&​ocirc;​ng nghệ</​a>​ n&​agrave;​o vượt qua ti&​ecirc;​u chuẩn th&​igrave;​ được chấp nhận, nếu c&​oacute;​ hai ba c&​ocirc;​ng nghệ đều vượt qua ti&​ecirc;​u chuẩn th&​igrave;​ x&​eacute;​t đến hiệu quả kinh tế. Ai mang được nhiều sản phẩm mới, gi&​aacute;​ trị kinh tế cao hơn, điện l&​ecirc;​n lưới nhiều hơn, ai &​iacute;​t xả kh&​iacute;​ thải ra hơn th&​igrave;​ đơn vị đ&​oacute;​ được chọn. L&​agrave;​m như vậy gi&​uacute;​p ch&​uacute;​ng ta tr&​aacute;​nh được c&​aacute;​c hệ lụy trước đ&​acirc;​y,​ tr&​aacute;​nh được việc tiền mất tật mang. Ch&​uacute;​ng ta kh&​ocirc;​ng thể trả tiền cho một dịch vụ m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng đạt theo y&​ecirc;​u cầu.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Nếu l&​agrave;​m được như vậy th&​igrave;​ việc quản l&​yacute;​ c&​aacute;​c nh&​agrave;​ m&​aacute;​y r&​aacute;​c tr&​ecirc;​n cả nước sẽ thuận lợi hơn v&​agrave;​ c&​oacute;​ thể quy tr&​aacute;​ch nhiệm nếu để xảy ra vấn đề. Trong trường hợp c&​oacute;​ c&​ocirc;​ng nghệ mới th&​igrave;​ ch&​uacute;​ng ta lại cho thử nghiệm v&​agrave;​ nếu đạt được hiệu quả tốt hơn c&​ocirc;​ng nghệ cũ th&​igrave;​ sẽ cho thay thế. Điều n&​agrave;​y tạo được động lực cạnh tranh trong ch&​iacute;​nh c&​aacute;​c doanh nghiệp xử l&​yacute;​ r&​aacute;​c v&​igrave;​ anh c&​oacute;​ thể sẽ bị loại nếu để tụt hậu.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
3275--isabel-lucas-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/20 10:22 by thaoit