User Tools

Site Tools


3289--15268-wendelinefroger-la-gi

15268 Wendelinefroger (tên chỉ định: 1990 WF3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 18 tháng 11 năm 1990. Nó được đặt theo tên Wendeline Froger, a Belgian singer.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15268 Wendelinefroger
3289--15268-wendelinefroger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)